سیستم سیرکولاسیون رنگ

siir-rang-new

سیستم سیرکولاسیون رنگ
این دستگاه ها که مجموعه ای از چند دستگاه می باشند وظیفه شارژ، آماده سازی فیلتر و گردش رنگ را در خطوط رنگ به عهده دارند. کاربرد اصلی این دستگاه ها در کارخانجاتی است که نیاز به استفاده از حجم زیادی رنگ در طول شیفتهای کاری را دارند و از جمله آنها کارخانجات تولید خودرو می باشند.

 

 

 

 

 

Mixset-trans