همزن 360 درجه

pic01

همزن 360 درجه
Gear Drive Agitator
P/N:AF 5012

pic01

همزن 360 درجه
P/N: 4AM
Power:1 1/2 HP

pic01

همزن 360 درجه

pic01

همزن 360 درجه