رگلاتور

pic01

فشار پایین برگشت رنگ
FLOW REGULATOR
P/N: AP 661
Max.W.P. 350 bar

pic01

فشار پایین تنظیم فشار رنگ
FLOW REGULATOR
P/N: AP 819
Max.W.P. 350 bar

pic01

رگلاتور فشار قوی دیافراگمی
Pneumatic Mastic Regulator
Size:3/4 NPT
P/N:AP635 Pressure Range: 14-310 BAR

pic01

رگلاتور فشار قوی فنری
Spring Mastic Regulator
Size:3/4 NPT
P/N:AP958
Pressure Range:70-310 bar