جدیدترین محصولات

مقالات

اخبار

نگهداري مجموعه دستگاه جك 20 ليتري و 220 ليتري

نگهداري مجموعه دستگاه جك 20 ليتري و 220 ليتري

1-    دماي محيط در محدوده ]30-12[ درجه سانتيگراد باشد .

2-    در مسير هواي فشرده واحد مراقبت مناسب نصب گردد .

3-    همواره با حد اقل فشار لازم از سيستم بهره برداري گردد.

4-    ظرف مواد سالم و مطابق با اندازه فالوپليت باشد.

5-    مواد مصرفي عاري از ذرات غير مجاز باشد تا به قطعات داخل زير پمپ آسيبي وارد نشود.

6-    از خالي كار كردن پمپ جلوگيري شود.

7-    روغن گلويي زير پمپ روزانه كنترل شود و در صورت كم بودن روغن قيف را تا 3/1 آن از روغن مناسب و سازگار پر نماييد.

8-    آچار كشي گلويي زير پمپ به صورت هفتگي با آچار مخصوصي كه همراه پمپ مي باشد سفت گردد. ( حتما قبل از اين كار پمپ از زير فشار خارج گردد)

9-    لاستيك فالوپليت به هنگام تعويض مخزن از نظر پوسيدگي و يا پارگي كنترل شود.

10-                        شلنگ مواد از نظر انعطاف و پوسيدگي كنترل شود.

11-                        كنترل عدم نشتي هواي فشرده از ايرموتور بصورت هفتگي انجام شود.

12-                        كنترل عدم نشتي مواد از شير و اتصالات و گان ها بصورت روزانه انجام شود

13-                        كنترل صحت عملكرد شيرهاي مدار انتقال هواي فشرده .

14-                        كنترل صحت عملكرد شيرهاي مدار انتقال مواد.

15-                        كنترل روغن قسمت روغن زن واحد مراقبت بصورت هفتگي .

16-                        تميز كردن محفظه فيلتر و آبگير واحدمراقيت بصورت هفتگي.

17-                        سرويس دوره اي جك (يك ساله)

18-                        سرويس دوره اي ايرموتور( يك ساله)

19-                        سرويس دوره اي زيرپمپ( 3 الي 4 ماهه)

20-                        نظافت مجموعه جك و پمپ بصورت هفتگي انجام شود.

برای آگاهی از اخبار ما عضو شوید

خبرنامه