جدیدترین محصولات

مقالات

اخبار

مراحل عيب يابي پمپ

 مراحل عيب يابي پمپ

مشكل

علت

راه حل

پمپ كار نمي كند

شير هواي فشرده بسته يا گرفته است يا مسير هواي فشرده مشكل دارد

همه شيرهاي ورودي هواي فشرده به پمپ را كنترل نماييد . گرفتگي مسير يا شير را رفع كنيد . فشار هواي فشرده را افزايش دهيد.

شيلنگ خروجي مواد يا گان مسدود شده است ؛ يا سايز شيلنگ مواد خيلي كوچك است.

شيلنگ و گان را باز كرده تميز كنيد ؛ از شيلنگ سايز مناسب استفاده كنيد.

مواد روي شيفت زير پمپ خشك شده است.

مواد خشك شده را با حلال پاك كنيد؛ هميشه پمپ را در نقطه پايين كورس متوقف كنيد تا شفت بيرون نباشد ؛ قيف گلويي  تا 3/1 پر از حلال سازگار  باشد.

قطعاتي از ايرموتور كثيف يا خراب شده است

قطعه را تميز يا تعويض نماييد. به راهنماي ايرموتور رجوع كنيد.

پمپ كار مي كند ولي خروجي مواد در هر دو وضعيت حركت پمپ به بالا يا پايين كم است

شير يا مسير هواي فشرده گرفته است يا فشار هواي فشرده كم است

مسير هواي فشرده را كنترل كنيد ؛ فشار هواي ورودي را زياد كنيد.

شيلنگ خروجي مواد يا گان گرفتگي دارد ؛ سايز شيلنگ خيلي كوچك است

شيلنگ و گان را باز كرده تميز كنيد؛ از شيلنگ با سايز بزرگتر استفاده كنيد

شير هواگيري  باز است

شير را سفت كنيد

هوا به مخزن مواد نشت مي كند.

آببندي لاستيك فالوپليت را كنترل كنيد

سيلهاي داخلي زير پمپ مشكل دارد

سيلها رفع اشكال يا تعويض گردد

پكينگهاي زير پمپ خراب شده است

پكينگها تعويض گردد.

 

مشكل

علت

راه حل

پمپ كار مي كند ولي خروجي به هنگام حركت روبه پايين پمپ كم است

سيلها خراب است يا شير اوليه خراب يا باز است

شير اوليه را پاك كنيد ؛ سيل ها را تعويض نماييد

مواد براي پمپاژ خيلي سفت است

فشار جك را كمي بيشتر كنيد

پمپ كار مي كند ولي خروجي به هنگام حركت روبه بالايي پمپ كم است

سيلها خراب است يا شير پيستون خراب يا باز است

شير را تميز كنيد ؛ سيل ها را تعويض كنيد

پمپ غير عادي يا با شتاب كار مي كند

مخزن مواد خالي شده است

مخزن مواد را تعويض و عمل شارژ انجام دهيد

مواد براي پمپاژ سفت است

فشار جك را بالا ببريد

شير پيستون بازشده  يا سيل ها مشكل دارد

شير را تميز كنيد؛ سيل ها را تعويض كنيد

پيستون اوليه مكش مواد مشكل دارد

تميز و سرويس كنيد

پكينگهاي زير پمپ خراب شده

تعويض كنيد

برای آگاهی از اخبار ما عضو شوید

خبرنامه