دستگاه خط کشی خیابان دستی

roadlinemarker

دستگاه خط کشی جاده(دستی)
دستگاه خط کشی جاده هر آنچه را که شما برای خط کشی خیابان ها و جاده ها به آن نیاز دارید را یکجا در اختیار شما قرار می دهد.سرعت بالا و استفاده از نوع رنگ های مخصوص خط کشی جاده ای تنها گو شه ای از مزیتهای بی شمار این دستگاه می باشد.این سیستم در دو نوع دستی و اتوماتیک ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

  • Tab 01

  • Tab 02

  • Tab 03

Off Canvas Menu