سیستم سیرکولاسیون رنگ

ciculationsystemp

سیستم سیرکولاسیون رنگ
این دستگاه ها که مجموعه ای از چند دستگاه می باشند وظیفه شارژ، آماده سازی فیلتر و گردش رنگ را در خطوط رنگ به عهده دارند. کاربرد اصلی این دستگاه ها در کارخانجاتی است که نیاز به استفادهاز حجم زیادی رنگ در طور شیفتهای کاری را دارند و از جمله آنها کارخانه های تولید خودرو می باشند.

 

 

 

 

 

  • Tab 01

  • Tab 02

  • Tab 03

Off Canvas Menu