ملات پاش

GroutPump2

ملات پاش
پمپ ملات پاش اين شرکت از ساير نمونه هاي موجود کوچکتر و سبکتر بوده و مناسب کار در بخش ساختمان مي باشد. اين پمپ مناسب ملات سيمان و رنگ هاي مخصوص با غلظت بالا مي باشد. فشار خروجي اين پمپ بيش از 140 بار است.

  

 

 

 

 

 

 

  • جدول مشخصات

  • ریپرکیت

 

Off Canvas Menu