جدیدترین محصولات

انواع پمپ های دوجزیی 

پمپ های دوجزیی به عنوان جدیدترین محصول تولیدی شرکت آذین پاش معرفی می گردد .  
این پمپ های برای پاشش انواع مواد دو جزیی با Pot Life  کم قابل استفاده می باشند .   

 

 

 

Off Canvas Menu